Home
Product2
Presentation2
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Template B
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Product2
Template A

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm.”  

                                                                               (Victor Hugo)


  

Rolul activităților educative în in formarea și educarea elevului

      

       Aria curriculară Consiliere şi orientare tinde să rezolve în prezent, simultan, următoarele aspecte:

            ▪ facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională;

            ▪ sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor;

            ▪ ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune;


            De-a lungul diferitelor niveluri de educaţie toate disciplinele îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea în plan personal, social şi profesional a elevilor şi pentru achiziţionarea abilităţilor necesare succesului şi reuşitei. În cadrul Consilierii şi orientării, preocuparea pentru cele trei arii de dezvoltare devine centrală, focalizarea pe acestea fiind explicită. În principal, elevii beneficiază în urma parcurgerii orelor de Consiliere şi orientare de conştientizarea conexiunilor între ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală.


            Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeste motivaţia şi interesul pentru învăţare al elevilor.

            Proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr.5 al Memorandum-ului privind învătarea permanentă şi anume “Regândirea consilierii şi orientării”. De asemenea, au fost luate în considerare Planurile cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi Planul cadru pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, document orientativ pe baza căruia se desfăşurau până în prezent activităţile specifice orelor de Consiliere şi orientare sau Dirigenţie. Dintre cele 8 domenii de competenţe-cheie stabilite la nivel european, curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea:

            ▪ competenţelor inter-personale, inter-culturale, sociale şi civice;

            ▪ abilităţii de “a învăţa să înveţi”;

            ▪ aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC);


Curriculum-ul de Consiliere şi orientare ţine seama de modificările survenite în structura sistemului de învăţământ, respectând cerinţele referitoare la stabilirea de 6 ani a debutului învăţământului obligatoriu.

            Derularea activităţilor specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare are în vedere:

            ▪ nivelul de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul nivelului preşcolar;

            ▪ pregătirea elevilor pentru a face faţă cerinţelor şcolare;

            ▪ dezvoltarea abilităţilor de a răspunde vieţii sociale în ansamblu;


            În particular, Consilierea şi orientarea răspunde unor întrebări importante pe care elevii şi le pun în această perioadă a vieţii: Cine sunt şi ce calităţi am? Cum pot să îmi fac prieteni la şcoală şi acasa? De unde pot obţine informaţii sau ajutor? Ce trebuie să fac pentru a învaţa mai bine? Ce vreau să devin şi ce trebuie să fac pentru a avea o carieră de succes?

            Activităţile de Consiliere şi orientare propuse în Curriculum-ul îi ajută pe elevi să găsească răspunsurile la aceste întrebări.


            Parcurgând – cu sprijinul consilierilor sau profesorilor consilieri – activităţile propuse în acest curriculum elevii devin mai motivati, mai încrezători în sine, dezvoltă abilităţi mai eficiente de învăţare, devin mai pregătiţi pentru nivelurile educaţionale viitoare, pot să îsi stabilească scopuri realiste, să trăiască şi să participe activ la viaţa şcolară şi socială. În cursul orelor de Consiliere şi orientare elevii au posibilitatea de a exersa abilităţi de comunicare eficientă, de relaţionare, de învăţare şi de a deveni conştienţi de posibilitatea de transferare a acestora în contexte sociale diferite. Elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută să devină actori responsabili şi să contribuie la viaţa şcolară, a comunităţii, a familiei, a grupului de prieteni, să transforme activitatea de învăţare într-un proces de învăţare permanentă, să îşi creeze viitorul – ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile în comunitate şi viaţa profesională. În fiecare an al nivelului primar elevii vor dobândi noi abilităţi de explorare personală, a carierei şi vieţii sociale. Vor fi elaborate planuri iniţiale simple cu privire la educaţie şi carieră, vor fi stabilite obiectivele de atins, vor fi explorate viitorul şi resursele necesare pentru realizarea planului propus.

            Curriculum-ul Consiliere şi orientare este structurat pe urmatoarele module tematice care se regasesc la nivelul fiecărui an de studiu al nivelului primar, gimnazial si liceal:

            ▪ Autocunoaşterea si dezvoltarea personală

▪ Comunicare si abilitaţi sociale

▪ Managementul informaţiilor şi invăţării

▪ Planificarea carierei

▪ Calitatea stilului de viaţa


Noutatea abordarii la clasele IX-XII constă in delimitarea parcursului de învățare pe baza unui model care îmbină competenţele și conţinuturile. Curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea următoarelor competenţelor-cheie stabilite la nivel european:

▪ competenţe inter-personale, inter-culturale, sociale şi civice;

▪ “a învăţa să înveţi”;

▪ cultura antreprenorială;

▪ tehnologia informaţiei si comunicatiilor (TIC);

Structura curriculum-ului este următoare:

Competenţe generale (ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care se formează pe durata liceului).

▪ Valori şi atitudini (dezvoltate pe tot parcursul scolarităţii).

▪ Competente specifice (deduse din competenţele generale, urmând a fi dezvoltate pentru fiecare an de studiu). Competenţele specifice sunt corelate cu unitaţile de conţinut şi cu cele 5 module tematice propuse pentru clasele IX-X. Reiese astfel ca domeniul subsumat Consilierii şi orientarii în care elevii vor dobândi competenţe, care vor fi aceste competenţe, cum vor fi achiziţionate şi care sunt sarcinile consilierului sau profesorului consilier pentru dezvoltarea acestora. Se accentuează astfel caracterul practic-aplicativ al programei, centrată pe elev şi pe ce va trebui să se ştie ce să facă acesta la finalul fiecarui an şcolar.

Material  realizat de: consilier ed. prof. Tron Olguta.